Účtovníctvo

Naša ponuka obsahuje aj služby vedenia účtovníctva.

Spoločnosť poskytuje nasledovné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva:

 • založenie účtovnej jednotky,
 • spracovanie peňažného denníka,
 • spracovanie pokladničnej knihy,
 • vedenie účtovných kníh,
 • spracovanie knihy pohľadávok a záväzkov, resp. saldokonta,
 • evidencia dlhodobého hmotného i nehmotného majetku,
 • evidencia a spracovanie dane z pridanej hodnoty,
 • vyhotovenie Prehľadu peňažných tokov,
 • kalkulácia odloženej dane,
 • spracovanie účtovnej závierky vrátene daňových priznaní.


V spolupráci s externou mzdovou kanceláriou vieme zabezpečiť komplexný servis aj v mzdovej oblasti:

 • príprava evidenčných listov,
 • potvrdenia pre zamestnancov,
 • potvrdenia pre poisťovne,
 • spracovanie mesačných výkazov,
 • príprava mzdových listov,
 • ročné zúčtovanie dane.


Naša ponuka obsahuje služby vedenia účtovníctva aj na želanie v priestoroch klienta, poskytnutie mesačných hospodárskych ukazovateľov vo forme klientom požadovaných reportov. Na požiadanie realizujeme aj rekonštrukciu účtovníctva.