Výkaz Cash Flow (Prehľad peňažných tokov)

Na základe požiadavky viacerých klientov pomôcť im pri zostavení Prehľadu peňažných tokov (PPT), rozhodli sme sa venovať práve tejto téme s cieľom vysvetliť základné logické pravidlo pri zostavovaní tohto prehľadu.

Pojem cash (peňažné prostriedky) flow (tok) má svoj pôvod v USA, kde si jeho sledovanie vynútili potreby kapitálových trhov. Od začiatku minulého storočia sa stáva predmetom záujmu finančnej teórie a v 60. rokoch sa objavuje odporučenie rozšíriť finančné výkazy podnikov o tento výkaz. V USA sa vykazovanie cash flow stalo od roku 1971 (Opinion No.19) povinnou súčasťou účtovnej závierky podnikov. Neskôr ho prevzala aj Veľká Británia (od r. 1975) a aj Európska únia (od r. 1978), ktorá vydala medzinárodný účtovný štandard IAS 7, ktorý upravuje jednotné vykazovanie cash flow. 

Cash flow (CF) je definovaný ako skutočný pohyb (tok) peňažných prostriedkov podniku za určité obdobie v súvislosti s jeho činnosťou. Je východiskom pre riadenie likvidity a slúži najmä akcionárom a majiteľom podnikov pochopiť rozdiel medzi ziskom (vykázaným vo Výkaze ziskov a strát) a voľnými peňažnými prostriedkami (vykázanými práve v Prehľade peňažných tokov).

Na Slovensku sú základné definície a aj metódy zostavenia PPT popísané v Opatrení Ministerstva financií č.MF/23377/2014-74 o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky (čl. X Prílohy č.1). PPT člení peňažné toky z:

 1. Prevádzkovej činnosti (príjmy z predaja tovaru a služieb, výdavky na úhrady za dodávky materiálov, výdavky na zamestnancov a iné)
 2. Investičnej činnosti (výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, príjmy z predaja tohto majetku, výdavky na poskytnuté pôžičky a iné)

Finančnej činnosti (príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, výdavky na splácanie úverov, príjmy z emisie akcií a iné)
Pri analyzovaní spôsobu zostavenia PPT u našich klientov sme zistili, že až 97 % klientov zostavuje PPT nepriamou metódou, ktorá je menej náročná na nastavenie účtovných programov. Pri priamej metóde sa vykazujú hrubé, t.j. nekompenzované príjmy a výdavky. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
a upravuje sa o:

 • nepeňažné položky
 • zmenu stavu pracovného kapitálu
 • tie položky, ktoré sa zaraďujú do investičnej, resp. finančnej činnosti

Pri náraste účtov aktív (kde konečný stav daného účtu je vyšší ako začiatočný stav), je vplyv na zostavenie PPT opačný, t.j. peňažné prostriedky poklesnú. Pri poklese účtov aktív (kde konečný stav daného účtu je nižší ako začiatočný stav), je vplyv na zostavenie PPT taktiež opačný.

Paralelne môžme konštatovať pre účty pasív, že pri ich náraste je vplyv na peňažné toky (PT) rovnaký, t.j. PT sa tiež zvýšia. Pri poklese zostatku účtov pasív je vplyv na PT taktiež rovnaký, t.j. PT klesnú tiež.

Medzi základné chyby pri zostavení PPT patria:

 • vychádza sa z výsledku hospodárenia po zdanení a nie pred zdanením
 • nesprávne stanovené znamienka vyjadrujúce vplyv na PT
 • vykazovanie riadkov, ktoré nemajú obsahovú náplň
 • neúmerne vysoký zostatok v časti A.1.3, ktorá uvádza „ostatné položky nepeňažného charakteru“

Medzi základné požiadavky, ktoré účtovná jednotka musí dodržať pri zostavení PPT, patria:

 • PT treba rozdeliť na prevádzkovú, investičnú a finančnú činnosť
 • PPT musí obsahovať položky, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky účtovnej jednotky
 • PPT musí obsahovať údaje za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 • Zásada stálosti použitej metódy
 • Porovnateľnosť údajov za dve účtovné obdobia
 • Peňažné vyjadrenie v mene EUR

Každá účtovná jednotka by si mala stanoviť vo svojom vnútornom predpise najmä:

 • Metódu vykázania PT v prevádzkovej činnosti
 • Podrobnosť členenia jednotlivých položiek
 • V ktorej časti vykáže PT, ktoré možno vykázať alternatívne
 • Zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov

V Poznámkach (v časti PPT) odporúčame účtovnej jednotke uviesť:

 • Dôvody prípadného nesúladu medzi sumami PPT a príslušnými položkami vykázanými v Súvahe
 • Použité zásady, pri ich zmene oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu tieto zmeny špecifikovať
 • Použitú metódu vykazovania PT z prevádzkovej činnosti
 • Či využila možnosť vykázania čistých peňažných prostriedkov a ktoré peňažné toky vykázala ako čisté
 • Skutočnosti, ktoré vznikli v účtovnom období v investičnej a finančnej činnosti a nemajú priamy vplyv na PT, ale ovplyvňujú štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania

Veríme, že Vás táto téma oslovila a čiastočne sme zodpovedali Vaše otázky. V prípade záujmu by sme radi zorganizovali školenie, na ktorom by sme na praktických príkladoch bližšie vysvetlili spôsob kalkulácie a aj chyby pri zostavovaní Prehľadu peňažných tokov (Cash Flow Statement).