Garantovaná energetická služba pre verejný sektor – účtovný aspekt

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vypracovalo jednotnú metodiku na prípravu a realizáciu tzv. garantovanej energetickej služby pre verejný sektor. 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vypracovalo jednotnú metodiku na prípravu a realizáciu tzv. garantovanej energetickej služby pre verejný sektor. Poskytovanie garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je upravené v § 18 odsek 6 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 4/2019 Z. z. Pre potreby účtovania tejto služby bol doplnený § 30e v Opatrení MFSR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy“) s účinnosťou od 01.02.2019.

Pod pojmom GES sa rozumie celková predpokladaná úspora energie vo finančnom vyjadrení dosiahnuteľná počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá sa vypočíta na základe spracovaného energetického auditu a vyplýva zo zmluvy o energetickej efektívnosti. Druhým dôležitým pojmom je energetické zhodnotenie majetku (prvá etapa), pod ktorým sa rozumie energetické zhodnotenie majetku prijímateľa poskytovateľom služby, a to najmä rekonštrukcia, modernizácia a oprava majetku za účelom dosiahnutia GES. Prevádzkovými službami (druhá etapa) sú služby poskytovateľa na energeticky zhodnotenom majetku prijímateľa a to najmä údržba majetku, monitorovanie dosahovania GES a i.

V účtovníctve poskytovateľa GES sa v prvej etape uplatňujú princípy zákazkovej výroby. Tu  je tiež potrebné zohľadniť metódu nulového zisku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovaná závierka, pokiaľ zákazka nebola dokončená, t. j. výnosy sa účtujú na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky a v prospech účtu 606 – Výnosy zo zákazky. Po ukončení etapy sa preúčtuje pohľadávka z účtu 316 – Čistá hodnota zákazky na účet 311 – Odberatelia a vytvoria sa analytické účty na zohľadnenie časového hľadiska. V druhej etape sa účtuje o prevádzkových službách, ktoré sa účtujú na ťarchu osobitného analytického účtu k účtu 311 – Odberatelia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb. V tejto druhej fáze môže dôjsť k navýšeniu alebo zníženiu platieb za GES a to z dôvodu dosahovania lepších výsledkov ako bolo pôvodne plánované v energetickom audite alebo z dôvodu nesplnenia si zmluvných podmienok. Nárok na odmenu sa účtuje v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb. Zníženie nároku na platby sa účtuje do hodnoty výnosov účtovaných v účtovnom období na ťarchu účtu 602 – Tržby z predaja služieb a nad hodnotu výnosov účtovaných v účtovnom období na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť (inými slovami účet 602 – Tržby z predaja služieb pri účtovaní GES nemôže vykázať zostatok na strane MD; ten sa preúčtuje na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť).

Na strane prijímateľa GES sa prvá etapa účtuje ako technické zhodnotenie dlhodobého majetku a vytvárajú sa analytické účty na zohľadnenie časového hľadiska. V druhej etape sa prevádzkové služby účtujú na ťarchu osobitného analytického účtu k účtu 518 – Ostatné služby a v prospech osobitného analytického účtu k účtu 321 – Dodávatelia. Opäť aj tu platí, obdobne ako u poskytovateľa GES, že môže dôjsť k navýšeniu platieb alebo k ich zníženiu. Nárok na vyššiu platbu za GES sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Zníženie nároku na platby sa účtuje do hodnoty nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 518 – Ostatné služby a nad hodnotu nákladov účtovaných v účtovnom období v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Z daňového pohľadu je prijímateľ GES subjektom verejnej správy a teda nezaložený a nezriadený na podnikanie. Hodnota energetického zhodnotenia zvyšuje vstupnú cenu majetku prijímateľa. Náklady a výnosy spojené s účtovaním GES sa považujú za náklady a výnosy spojené so základnou (nezdaňovanou) činnosťou, na ktorej účel tento typ daňovníka vznikol.